chệch ra
động từ
1.はずれる 「外れる」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ chệch ra

1. chệch (vi phạm) nguyên tắc
規則に〜

Kanji liên quan

NGOẠIガイ、ゲ