chen vào
động từ
1.わりこむ 「割り込む」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ chen vào

1. chen vào giữa câu chuyện của hai người
2人の話の中に〜

Kanji liên quan

NHẬP
CÁTカツ