chết lặng đi vì đau đớn
câu, diễn đạt
1.じいんと​​
2.じんと​​

Thảo luận, đóng góp