chết trong khi đang làm nhiệm vụ
câu, diễn đạt
1.せんし 「戦死」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHIẾNセン
TỬ