chỉ để
phó từ
1.わざわざ 「態々」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

KÉP
THÁIタイ