chi li
tính từ
1.こまかい 「細かい」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ chi li

1. Anh ta rất chi li về tiền nong.
彼は金銭に細かい。

Kanji liên quan

TẾサイ