chi phí của bản thân bỏ ra
câu, diễn đạt
1.しひ 「私費」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHÍ