chi phí của quốc gia
danh từ
1.こくひ 「国費」​​
câu, diễn đạt
2.こくひ 「国費」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

QUỐCコク
PHÍ