chi phí nhàn rỗi
danh từ
1.アイドルコスト​​
câu, diễn đạt
2.アイドルコスト​​

Thảo luận, đóng góp