chỉ số
1.しすう 「指数」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHỈ
SỐスウ、ス、サク、ソク、シュ