chỉ vì
danh từ
1.からといって 「からと言って」 [NGÔN]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NGÔNゲン、ゴン