chỉ vụn
danh từ
1.ぬきいと 「抜き糸」 [BẠT MỊCH]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

MỊCH
BẠTバツ、ハツ、ハイ