chia đoạn
động từ
1.せつだんする 「切断する」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐOẠN,ĐOÁNダン
THIẾTセツ、サイ