chia phần
động từ
1.わりあてる 「割り当てる」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐƯƠNGトウ
CÁTカツ