chia ra để thanh toán
câu, diễn đạt
1.わりかん 「割り勘」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

KHÁMカン
CÁTカツ