chiếc
danh từ
1.こ 「個」 [CÁ]​​
2.ピース​​
3.ほん 「本」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

コ、カ
BẢN,BỔNホン