chiếc xe yêu
danh từ
1.あいしゃ 「愛車」 [ÁI XA]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

XAシャ
ÁIアイ