chiếm đoạt
1.せんしゅする 「占取する」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHIẾM,CHIÊMセン
THỦシュ