chiếm hữu
động từ
1.せんゆう 「占有する」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHIẾM,CHIÊMセン
HỮUユウ、ウ