chiến lược bán hàng
câu, diễn đạt
1.はんばいせんりゃく 「販売戦略」 [PHIẾN MẠI CHIẾN LƯỢC]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

MẠIバイ
PHIẾNハン
CHIẾNセン
LƯỢCリャク