chiên ngập mỡ
tính từ
1.あんだぎ​​
câu, diễn đạt
2.あんだぎ​​

Thảo luận, đóng góp