chiến thuật chậm dần
câu, diễn đạt
1.たいぎょう 「怠業」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NGHIỆPギョウ、ゴウ
ĐÃIタイ