chiến tranh thần thánh
câu, diễn đạt
1.ジハード​​

Thảo luận, đóng góp