chiến tranh thuốc phiện
danh từ
1.アヘンせんそう 「アヘン戦争」​​
câu, diễn đạt
2.アヘンせんそう 「アヘン戦争」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TRANHソウ
CHIẾNセン