chiếu ánh sáng lấp lánh
câu, diễn đạt
1.きらきらする​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ chiếu ánh sáng lấp lánh

1. ánh sáng lấp lánh
〜した光