chiều cao khi ngồi
câu, diễn đạt
1.ざこう 「座高」 [TỌA CAO]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CAOコウ
TỌA