chiếu ra
động từ
1.とうしゃ 「投射する」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

XẠシャ
ĐẦUトウ