chiếu rơm
danh từ
1.ござ 「茣蓙」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ chiếu rơm

1. Trải chiếu rơm
ござを敷く