chiều rộng vừa
câu, diễn đạt
1.ちゅうはば 「中幅」 [TRUNG PHÚC]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TRUNGチュウ
PHÚCフク