chim báo bão
danh từ
1.サンダーバード​​

Thảo luận, đóng góp