chim bồ câu đưa thư
câu, diễn đạt
1.ホーマー​​

Thảo luận, đóng góp