chim bói cá mỏ đỏ
danh từ
1.あかしょうびん 「赤翡翠」 [XÍCH PHỈ THÚY]​​
câu, diễn đạt
2.あかしょうびん 「赤翡翠」 [XÍCH PHỈ THÚY]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

XÍCHセキ、シャク
THÚYスイ
PHỈ