chim cút
danh từ
1.うずら​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ chim cút

1. trứng chim cút
うずらの卵