chim hồng tước
danh từ
1.ミソサザイ​​

Thảo luận, đóng góp