chim thiên đường
danh từ
1.ごくらし​​

Thảo luận, đóng góp