chim thiên nga
danh từ
1.スワン​​

Thảo luận, đóng góp