chim uyên ương
danh từ
1.おしどり 「鴛鴦」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ chim uyên ương

1. đôi uyên ương
おしどり夫婦