chính sách cửa hàng
câu, diễn đạt
1.てんぜ 「店是」 [ĐIẾM THỊ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐIẾMテン
THỊゼ、シ