chính sách tài chính
câu, diễn đạt
1.フィスカルポリシー​​

Thảo luận, đóng góp