chính sách thi hành
câu, diễn đạt
1.しせい 「施政」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THI,THÍシ、セ
CHÍNH,CHÁNHセイ、ショウ