chính sách tiền rẻ
câu, diễn đạt
1.ていきんりせいさく 「低金利政策」 [ĐÊ KIM LỢI CHÍNH SÁCH]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

LỢI
SÁCHサク
KIMキン、コン、ゴン
ĐÊテイ
CHÍNH,CHÁNHセイ、ショウ