chợ bán hàng cũ
câu, diễn đạt
1.バザー​​
2.バザール​​

Thảo luận, đóng góp