chợ bán hàng rẻ tiền
câu, diễn đạt
1.バザー​​
2.バザール​​

Thảo luận, đóng góp