cho đầy đủ
động từ
1.あかす 「飽かす」​​
câu, diễn đạt
2.あかす 「飽かす」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BÃOホウ