chỗ đỗ máy bay trong sân bay
câu, diễn đạt
1.ランプ​​

Thảo luận, đóng góp