chỗ dốc nguy hiểm
câu, diễn đạt
1.てんけん 「天険」 [THIÊN HIỂM]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THIÊNテン
HIỂMケン