chỗ giao nhau
danh từ
1.また 「股」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CỔコ、ク