chỗ lọt chai bowling đổ
câu, diễn đạt
1.ピット​​

Thảo luận, đóng góp