cho ngủ (em bé)
động từ
1.おねんねする​​
câu, diễn đạt
2.おねんねする​​

Thảo luận, đóng góp