cho nhập quốc tịch Mỹ
danh từ
1.アメリカナイズ​​
câu, diễn đạt
2.アメリカナイズ​​

Thảo luận, đóng góp